Facebook
Valoda:
Jūs iegūstiet!Pakalpojumi
Ikmēneša noslēgtie darbi Papildus pakalpojumi Citi
 • Pirmdokumetu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana.
 • Darba algas aprēķini, darba līgumu sagatavošana.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • Debitoru, kreditoru uzskaite.
 • Nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID.
 • Gada pārskata un gada deklarāciju sagatavošana.
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādi.
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu līzingiem, bankām u.c.
 • Statistikas atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu pēc vajadzības.
 • Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
 • Uzņēmuma pārstāvēšana VID iestādēs.
 • Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites sakārtošana.
 • Lietvedība, personāldaļas uzskaite.
 • Atskaites par degvielas izlietojumu.
 • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai UR.
 • Līgumu sagatavošana.
 • Zvērināta revidenta pieaicināšana gada pārskata revīzijai (ja nepieciešams).
 • Gada pārskata un gada deklarāciju sagatavošana pēc klienta datiem.
 • Nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID.
 • Debitoru, kreditoru uzskaite.
 • Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites sakārtošana un atskaišu iesniegšana VID
 • Citi pakalpojumi saskaņā ar noslēgto vienošanos.
 • Jūs iegūstiet!Cenas
  Grāmatvedības uzskaites sakārtošana ir darbietilpīgs process. Grāmatvedim ir jāiepazīstas ar dokumentu saturu, jāiegrāmato un jāsagatavo tas ilgstošai uzglabāšanai.
  Grāmatvedības pakalpojuma cenu nosaka, ņemot vērā vispirms apstrādājamo dokumentu apjomu un tam nepieciešamais darba laika vienības. Maldīgs ir uzskats, ka vizuāli mazā EKA (elektroniskais kases aparāts) čeka informācijas apstrādei ir nepieciešams mazāk darba laika nekā, apstrādājot, piemēram, uz A4 formāta uzrakstīto pavadzīmi. Arī bankas izrakstos esošā informācija sastāv no daudziem atsevišķiem grāmatvedības dokumentiem, kaut arī tie apkopoti vienā A4 formāta lapā. Protams, jāņem vērā uzņēmuma specifika.
  Viens dokuments apstrādes laikā tiek:
 • Pārbaudīts dokuments pēc derīguma –vai uzrādītā informācija ir atbilstoša pēc satura saskaņā ar likumdošanas aktos noteiktiem kritērijiem;
 • Pēc informācijas pārbaudes dokumentā norādītā informācija detalizēti tiek reģistrēta licenzētā grāmatvedības programmā;
 • Uz dokumenta tiek veikta atzīme par veikto grāmatojumu;
 • Dokuments tiek iešūts ,ielīmēts , pievienots atbilstošai dokumentu grupai.
 • Grāmatvedības pakalpojuma cena tiek noteikta ņemot vērā vidējo dokumentu grāmatojumu operāciju skaitu mēnesī, bet gala cena tiek noteikta vienojoties ar katru individuāli, ņemot vērā uzņēmējdarbības specifiku, iesniedzamo atskaišu un pārskata daudzumu.
  Slēdzot līgumu uz gadu, cenā ietilpst:
 • Nodokļu konsultācijas,
 • Pārstāvēšana VID,
 • Grāmatvedības politikas izstrāde,
 • Ikmēneša pārskata gada deklarācijas un gada pārskata sastādīšana,
 • Darba līgumu sastādīšana uzņēmuma personālam,
 • Grāmatvedības kārtošana klienta norādītā adresē.
 • Cenu piedāvājums:
  Dokumentu daudzums: Mēneša cena EUR:
  1 – 20 30.00
  21 – 40 60.00
  41 – 60 90.00
  61 – 80 120.00
  81 – 100 150.00
  101– 120 180.00
  121 – 150 230.00
  151 – 180 280.00